تبلیغات
زهکلوت ما - مطالب گزارش کار

گزارش كار آزمایشگاه شیمی عمومی

گزارش کار

اینها فایل های گزارش كار آزمایشگاه شیمی عمومی (دانشگاه امیركبیر) هست. امیدوارم بتونید ازشون استفاده كنید.
فایل 1 آزمایش تیتراسیون اسید و باز
فایل 2 آزمایش تیتراسیون اكسیداسیون-احیا
فایل 3 آزمایش قانون بقای جرم
فایل 4 آزمایش تعیین سختی آب
فایل 5 آزمایش تعیین اكی والان فلز
فایل 6 آزمایش تعیین جرم ملكولی مایعات فرار و گاز ها
فایل 7 آزمایش تعادل های شیمیایی
فایل 8 آزمایش سرعت واكنش های شیمیایی

 

برو ادامه مطلب دانلود کن

ادامه مطلب