زهکلوت ما خداوندا من چیزی نمی بینم چون آینده پنهان است ولی آسوده ام چون تو را می بینم وتو همه چیز را... http://ESMAILJAZ.mihanblog.com 2014-09-29T16:50:51+01:00 text/html 2014-09-29T09:29:34+01:00 ESMAILJAZ.mihanblog.com اسماعیل جاززاده انسان و ....(فکر کن) http://ESMAILJAZ.mihanblog.com/post/1237 <p class="MsoNoSpacing" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:red;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"><font size="5"><img src="http://tafrihdl.com/wp-content/uploads/2014/09/Birth-to-Death.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="357" hspace="0" vspace="0" width="515"></font></span></span></p><p class="MsoNoSpacing" style="text-align:right" align="right"><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">عریان به دنیا میآیم.</span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNoSpacing" style="text-align:right" align="right"><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">عریان لحظه های عشقی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>خودرامیگذرانیم.</span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNoSpacing" style="text-align:right" align="right"><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">دست خالی وعریان از این دنیا میرویم.</span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNoSpacing" style="text-align:right" align="right"><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">وتا ابد عریان<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>میمانیم.</span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNoSpacing" style="text-align:right" align="right"><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">پس...طمع..دروغ.. ظلم.. .جنایت......خیانت....و.....</span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNoSpacing" style="text-align:right" align="right"><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">برای چه!!! </span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNoSpacing" style="text-align:right" align="right"><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>ای عریان زاده های بی پشم وپر</span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNoSpacing" style="text-align:right" align="right"><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">ای انسان !!!</span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></font></p><p class="MsoNoSpacing" style="text-align:right" align="right"><font size="5"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:red;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">&nbsp; </font></span><font size="2">م ب انصاری</font></span></font></p> <br><p class="MsoNoSpacing" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:red;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"><font size="5">&nbsp;</font></span></span></p><p class="MsoNoSpacing" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:red;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"></span></span><font size="5"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:red" lang="AR-SA"></span><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:red;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></font></p> text/html 2014-09-29T09:01:02+01:00 ESMAILJAZ.mihanblog.com اسماعیل جاززاده مواد مخدر و تاریخچه آن در ایران... http://ESMAILJAZ.mihanblog.com/post/1236 <img src="http://arq.ir/wp-content/uploads/2014/04/5838.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="494" hspace="0" vspace="0" width="510"><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span lang="FA">در هر دوره از </span></strong><strong><span lang="FA">ساختار های تاریخی اجتماع</span></strong><strong><span lang="FA"> بلایی برای توده ها وجود دارد،&nbsp; از بدو ورود </span></strong><strong><span lang="FA">استعمار و امپریالیسم</span></strong><strong><span lang="FA"> به ایران مواد مخدر این مشکل و بلا در ایران بوده است. </span></strong></span></font><br> text/html 2014-09-29T08:54:09+01:00 ESMAILJAZ.mihanblog.com اسماعیل جاززاده حس و حال شاعران ایران زمین در پاییز(فروغ فرخ زاد ، استاد شهریار ،اخوان ثالث) http://ESMAILJAZ.mihanblog.com/post/1234 <img src="http://www.mihanfal.com/wp-content/uploads/2014/02/mihanfal-820.jpg" alt="زهکلوت " align="bottom" border="0" height="347" hspace="0" vspace="0" width="506"><br><br><span style="color: #000000;">کاش چون پاییز بودم</span><br> <span style="color: #000000;">کاش چون پاییز خاموش وملال انگیز بودم.<br><br></span> text/html 2014-09-29T08:35:44+01:00 ESMAILJAZ.mihanblog.com اسماعیل جاززاده زندگی نامه قاسم سلیمانی + چرا حاج قاسم سلیمانی خطرناک ترین مرد سال از نگاه آمریکاست؟ http://ESMAILJAZ.mihanblog.com/post/1233 <img src="http://www.khatteemam.ir/fa/wp-content/uploads/2013/03/2C7F79B9-183C-51ED-F61F-AC7AF02E3369.jpg" alt="حاج قاسم سلیمانی - زهکلوت - کرمان" align="bottom" border="0" height="437" hspace="0" vspace="0" width="513"><br><br><p><font size="2"><b>قاسم سلیمانی</b> فرمانده <span class="mw-redirect">نیروی قدس</span> <span class="mw-redirect">سپاه پاسداران</span> است.او در طول جنگ هشت ساله ایران و عراق فرمانده لشکر ۴۱ ثارالله بود.وی در ۴ بهمن ۱۳۸۹ درجهٔ سرلشکری دریافت کرد.</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">طبق منابع غربی، سلیمانی نقش مهمی در دادن قدرت نظامی به حزب‌الله لبنان، شکل‌دهی به فضای سیاسی عراق پس از سرنگونی رژیم صدام، و تغییر روند جنگ داخلی سوریه داشته است.</font></p><br><br><br> text/html 2014-09-27T08:07:09+01:00 ESMAILJAZ.mihanblog.com اسماعیل جاززاده اشعاری زیبا از حبیب میرزایی شاعر بزرگ قلعه گنج و تمگران.. http://ESMAILJAZ.mihanblog.com/post/1232 <EM><FONT size=2> <P align=right><EM><FONT size=2><IMG style="WIDTH: 520px; HEIGHT: 326px" border=0 src="http://rozup.ir/up/zehkaloot/Pictures/downloadMTOU7.jpg" width=259 height=213>&nbsp;</FONT></EM></P> <P align=right>&nbsp;</P></FONT></EM> text/html 2014-09-25T05:47:39+01:00 ESMAILJAZ.mihanblog.com اسماعیل جاززاده شعر زیبای محلی از شاعر بزرگ قلعه گنجی زکریا صادقی http://ESMAILJAZ.mihanblog.com/post/1231 <DIV></DIV> <DIV> <TABLE style="FONT-FAMILY: Tahoma" id=table14 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD style="LINE-HEIGHT: 16px; COLOR: rgb(88,87,67); FONT-SIZE: 8pt"> <DIV style="WIDTH: 560px; FLOAT: right; FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden" class=apost> <DIV style="MARGIN: 5px 25px 3px 18px" class=aapost><SPAN lang=FA> <P dir=ltr align=right><IMG style="WIDTH: 511px; HEIGHT: 447px" border=0 hspace=0 alt="تمگران_شاعران تمگران-" align=baseline src="http://negahmedia.ir/assets/uploads/pic/7833/1.jpg" width=766 height=597></P> <P dir=ltr align=right><FONT size=4 face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">توکه دور ابهی ای خو ابازم</FONT></P><FONT size=4 face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></FONT> <P dir=ltr align=right><FONT size=4 face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">انندم وی غم و غصه اسازم</FONT></P><FONT size=4 face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></FONT> <P dir=ltr align=right><FONT size=4 face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">تو که دور ابهی ای بخت بد خو</FONT></P><FONT size=4 face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></FONT> <P dir=ltr align=right><FONT size=4 face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">همیشه اشتر لنگی جمازم</FONT></P><FONT size=4 face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></FONT> <P dir=ltr align=right><BR><BR></P></SPAN></DIV></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> text/html 2014-09-25T05:38:46+01:00 ESMAILJAZ.mihanblog.com اسماعیل جاززاده احمدک http://ESMAILJAZ.mihanblog.com/post/1230 <span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><img style="WIDTH: 528px; HEIGHT: 356px" border="0" hspace="0" alt="احمدک- زهکلوت" align="baseline" src="http://mehremihan.ir/images/stories/f4/falak.jpg" width="531" height="339"> </span> <div><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)" color="#ffffff"><br></font></div> <div> <p style="TEXT-ALIGN: center; FONT-FAMILY: Tahoma" dir="rtl"><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)" color="#ffffff"><strong><em>معلم چو آمد ، به ناگه كلاس</em></strong><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em></strong><strong><em>&nbsp;چو شهری فرو خفته ، خاموش شد</em></strong></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma" dir="rtl"><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)" size="2"><strong>سخن‌های ناگفته‌ی كودكان</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>&nbsp;به لب نارسیده فراموش شد</strong></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma" dir="rtl"><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)" size="2"><strong>معلم ز كار مداوم مدام</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>&nbsp;غضبناك و فرسوده و خسته بود</strong></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma" dir="rtl"><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)" size="2"><strong>جوان بود و در</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>عنفوان شباب</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>&nbsp;جوانی از او رخت بر بسته بود</strong></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma" dir="rtl"><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)" size="2"><strong>سكوت كلاس غم‌آلوده را</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>&nbsp;صدای درشت معلم شكست</strong></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma" dir="rtl"><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)" size="2"><strong>ز جا احمدك جست و بند دلش</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>&nbsp;بدین بی خبر بانگ ، ناگه گسست</strong></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma" dir="rtl"><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)" size="2"><strong>بیا احمدك! ، درس دیروز را</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>&nbsp;بخوان ، تا ببینم كه سعدی چه گفت؟</strong></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; FONT-FAMILY: Tahoma" dir="rtl"><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"></font>&nbsp;</p></div> text/html 2014-09-25T05:19:55+01:00 ESMAILJAZ.mihanblog.com اسماعیل جاززاده نام پرندگان محلی زهکلوت (صرفا جهت خنده) http://ESMAILJAZ.mihanblog.com/post/1229 <DIV><BR></DIV> <DIV><BR></DIV><IMG border=0 hspace=0 alt="تمگران-زهکلوت و نام محلی پرندگان " align=baseline src="http://s1.picofile.com/file/8101190268/2013_11_20_21_43_20158633854.png" width=536 height=476> <DIV><BR></DIV> <DIV>در پست امروز تصمیم داریم اسم چندتا از پرندگان رو که در زهکلوت و هومه آن یافت می شوند رو برای شما با لهجه محلی بنویسیم ....</DIV> text/html 2014-09-25T04:48:50+01:00 ESMAILJAZ.mihanblog.com اسماعیل جاززاده معظل بزرگ اشتغال در رودبار و شهر زهکلوت http://ESMAILJAZ.mihanblog.com/post/1228 <DIV><IMG style="WIDTH: 527px; HEIGHT: 354px" border=0 hspace=0 alt="معظل بیکاری در زهکلوت" align=baseline src="http://accountantvillage.com/thumbnail.ashx?path=/files/posts/2-5-040607533.jpg&amp;width=500" width=527 height=285></DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV>جوانانی که سال‌ها در شوق یافتن یک شغل آبرومند تلاش کرده و با کاستی‌ها ساخته‌اند، مسیر پر پیچ و خم تحصیل را طی کرده اند تا شاید آرزوی خود و خانواده‌هایشان را با یافتن شغلی متناسب برآورده سازند، امروز در هزار توی بیکاری گم شده و یا در مشاغل کاذب غوطه ور شده اند.</DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV>بیکاری این قشر تبدیل به یک معظل بزرگ در جامعه شده، بطوریکه جوانان تحصیلکرده امروزی که باید گره از مشکلات دیگران بگشایند خود دچار مشکل شده و نیازمند گره گشایی دیگران از مشکلات خود می باشد.</DIV> text/html 2014-09-22T08:56:41+01:00 ESMAILJAZ.mihanblog.com اسماعیل جاززاده هم اقتصاده هم فرهنگ! http://ESMAILJAZ.mihanblog.com/post/1227 <img src="http://rodbar1.persiangig.com/Copy%20of%20IMG_0007.JPG" height="480" width="520"><br><br><p> اصولا بعضی از فعالیت ها جنبه فرهنگی داره اما جنبه اقتصادی نداره !</p><p>بعضی کاراهم بالعکس!</p><p>اما بعضی فعالیت ها &nbsp;همه جوره &nbsp;می چربه ! هم اقتصاد وهم فرهنگ !</p><br> text/html 2014-09-22T08:39:22+01:00 ESMAILJAZ.mihanblog.com اسماعیل جاززاده آیفون 6 در بازار ایران به قیمت 10 میلیون تومان هم رسید http://ESMAILJAZ.mihanblog.com/post/1226 <img src="http://danakhabar.com/files/fa/news/1393/6/31/165587_419.jpg" alt="آیفون 6" align="bottom" border="0" height="350" hspace="0" vspace="0" width="534"><br><br>آخرین محصولات موبایلی اپل که دو گوشی با نام‌های آی‌فون ۶ و آی‌فون ۶ پلاس هستند از روز گذشته به طور رسمی در بازارهای ایران به فروش رفت و تب و تاب بسیاری را در واحدهای تجاری ایجاد کرده است. کشش بازار ایران به سمت محصولات آی‌فون تا حدی بوده است که این دستگاه دو سه هفته بعد از عرضه بازار جهانی به کشور ما هم رسید‌‌.<br><br><br> text/html 2014-09-20T02:39:29+01:00 ESMAILJAZ.mihanblog.com اسماعیل جاززاده رنگش گوجه ایست شعر بسیار زیبا از شاعر بزرگ رودبارجنوب صابر صفی خوانی http://ESMAILJAZ.mihanblog.com/post/1225 <strong><span style="font-size: medium; font-family: arial,ans-serif;"><img src="http://rodbar1.persiangig.com/image/moharam91/%D9%BE%DA%86%DB%8C%D9%84.jpg" alt="رودبار جنوب " align="bottom" border="0" height="530" hspace="0" vspace="0" width="519"><br><br>زندگی مردم رودبار رنگش گوجه ایست ...</span></strong> <p><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial,ans-serif;"> نقل حرف کوچه و بازار رنگش گوجه ایست ...</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial,ans-serif;">در عبوری تازه از این شهر فهمیدیم ما...</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial,ans-serif;"> سایه بان واقع در بلوار رنگش گوجه ایست ...</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial,ans-serif;"> طبق آماری که فرزاد از حوالی میدهد...</span></strong></p> text/html 2014-09-17T06:03:59+01:00 ESMAILJAZ.mihanblog.com اسماعیل جاززاده به سوالات زیر با توجه به سطح سواده تان پاسخ دهید؟ http://ESMAILJAZ.mihanblog.com/post/1223 <img src="http://www.uplooder.net/img/image/4/5757ee51d67dac2dbb74c69ecb8a6907/1_50.jpg" alt=" زهکلوت" align="bottom" border="0" height="484" hspace="0" vspace="0" width="513"><br><br><font size="2">1:<font color="#CC0000">چرا</font> با وجود 20000هزار معلم در سطح شهرستان رودبار به خصوص <font color="#993300">زهکلوت</font> هیچ تفاوتی (تفاوت اندک) در سطح فرهنگی این شهرستان دیده نمی شود؟</font><br><br>2:<font size="2" color="#CC0000">چرا </font><font size="2">کشاورزان جنوبی به سمت کشاورزی مدرن نمی روند با توجه به اینکه برای آنها به صرفه تر است؟</font><br><br><font size="2">3:<font color="#CC0000">چرا</font> شهرستان رودبار جنوب نسبت به شهرستان های مجاور پیشرفت کم تری با توجه به ظرفیت های موجود داشته است؟</font><br><br> text/html 2014-09-17T05:36:53+01:00 ESMAILJAZ.mihanblog.com اسماعیل جاززاده دیتای بازی های اندرویدی را گجا کپی کنیم (بریزیم)؟ http://ESMAILJAZ.mihanblog.com/post/1222 <img src="http://www.uplooder.net/img/image/27/640856e517f4872cda6bc51c6265cf08/android-mobile-platform-logo.jpg" alt="زهکلوت" align="bottom" border="0" height="392" hspace="0" vspace="0" width="526"><br><br>یکی از مشکلاتی که اکثر کاربران آندروید با<strong> بازی های آندروید</strong> دارند این است که باید دیتای بازی هایی که دارای دیتا هستند را کجا کپی کنند؟ برای این که یه ترفند ساده وجود دارد که اگر از ان استفاده کنید می توانید تمام دیتاها را بدون هیچ گونه مشکلی در مسیر درست کپی کنید. همانطور که می دانید <strong>دیتای بازی های HD آندروید</strong> در دو مسیر قرار می گیرند:<br><br> text/html 2014-09-17T04:06:54+01:00 ESMAILJAZ.mihanblog.com اسماعیل جاززاده مدل لباس پوشیدن زنان بلوچ زهکلوت + عکس http://ESMAILJAZ.mihanblog.com/post/1221 <img src="http://www.uplooder.net/img/image/34/c78100fa1f36dff3cf40eef5b1411378/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86.jpg" alt="نحوه لباس پوشیدن زنان بلوچ(زهکلوت)" align="bottom" border="0" height="362" hspace="0" vspace="0" width="517"><br><br>پوشش مردم از آغاز و در طول تاریخ بشر همیشه در حال تحول بوده و گذشت زمان آن را به شکل های مختلف بر تن انسان ها پوشانده و مکان زندگی نوع جنس آن را تغییر داده ، اما بر خلاف بسیاری از مردم قبایل و ساکنین دیگر مناطق جهان و ایران که لباس بومی و نشان هویت خود را به دور انداخته اند ، مردم زهکلوتی پوششی همیشه ثابت داشته اند و همجواری و همنشینی با دیگر فرهنگ ها باعث نشده تا اصالت و شکل لباس آنان به کلی تغییر کند، شاید در دوره های مختلف زمانی لباس مردم زهکلوت هزاران طرح به خود دیده ، ولی از چهارچوب و شکل اصلی خود خارج نشده&nbsp; است .<br><br> text/html 2014-09-17T03:51:46+01:00 ESMAILJAZ.mihanblog.com اسماعیل جاززاده شعر محلی قلعه گنج ، زهکلوت ، کهنوج http://ESMAILJAZ.mihanblog.com/post/1220 <img src="http://www.uplooder.net/img/image/2/366cef71dca6a048e83bb24cf88d1291/%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%B2%D9%87%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%AA.jpg" alt="غروب زیبا در زهکلوت" align="bottom" border="0" height="347" hspace="0" vspace="0" width="522"><br><br>تو یادِت نایه آ سالون چطورَر, هوا ابری ابو یَک هفتَه اورَر, <p>خُمینوختِی ابو, بایی اچیدی, دوتا تولَک رطب,خرما پزونَر</p> <p>, ابستی وَر کمر بایی پَرَندی, ارو عینِ پُلنگ, مثلی جوونَر,</p> <p>کسی گُشنه نَهَر برعکسِ حالا, میونِ سفرهء مردم, چه نونَر,</p> text/html 2014-09-17T03:36:44+01:00 ESMAILJAZ.mihanblog.com اسماعیل جاززاده میرزاجان پور دوست دارم به کهنوج برگردم+بیوگرافی http://ESMAILJAZ.mihanblog.com/post/1219 <img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8140327976/IMG_20140912_WA0010.jpg" height="530" width="521"> text/html 2014-09-15T23:43:39+01:00 ESMAILJAZ.mihanblog.com اسماعیل جاززاده جغرافیای شهر زهکلوت (جازموریان) http://ESMAILJAZ.mihanblog.com/post/1215 <P><IMG style="WIDTH: 556px; HEIGHT: 323px" alt=http://www.uplooder.net/img/image/76/7ebec8b7a5c20bb574cccd28ecd458cf/Sc1reenshot__7_.jpg src="http://www.uplooder.net/img/image/76/7ebec8b7a5c20bb574cccd28ecd458cf/Sc1reenshot__7_.jpg" width=819 height=479>&nbsp;</P> <P><FONT size=2>جازموریان به مرکزیت زهکلوت از شهرستان رودبار در 67 کیلومتری جنوب شرق اسلام آباد واقع شده است . جازموریان بین 05°58 تا55 58°طول جغرافیای و 05°28 تا 25°21 عرض جغرافیایی قرار گرفته است . زهکلوت از شمال به دهستان کوهبنان از جنوب به چاه دادخدا(شهرستان قلعه گنج)و از غرب به دهستان نهضت آباد و از شرق به استان سیستان بلوچستان محدود می شود .ارتفاع متوسط آبادی های زهکلوت 430 متر مرتفع ترین آن و پایین ترین آن دارای ارتفاع 800 متر است . آب هوا: اقلیم بری فوقلعاده شدید خیلی خشک تا خیلی گرم ارتفاعات و کوهای مهم:کوه در کمال با ارتفاع 1208متر در 35 کیلومتری کوه کناران با ارتفاع 1015 متر در 31 کیلومتری و کوه دراس با ارتفاع 885متری در 26 کیلومتری زهکلوت عزیز واقع شده است.</FONT></P> text/html 2014-09-14T07:05:02+01:00 ESMAILJAZ.mihanblog.com اسماعیل جاززاده دانلود موسیقی بدون کلام بلوچی (زهکلوت) http://ESMAILJAZ.mihanblog.com/post/1214 <p><img style="WIDTH: 230px; HEIGHT: 267px" border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://www.uplooder.net/img/image/77/61eb3957d4167b3c532ad0c23c58543e/images.jpg" width="241" height="267"></p> <p>موسیقی محلی به نوعی نشان دهنده فرهنگ و آداب رسوم زندگی روستاییان جنوب می باشد که از دیر باز تا کنون جزیی جدا نشدنی از زندگی ساده آنها است،این موسیقی حکایت از &nbsp;سختی ها و خوشی های است که زندگی بر آنها تحمیل کرده است ، پیشتهاد می شود دو موسقی که در ادامه مطلب برای شما آماده کرده ایم را از دست ندهید.</p> text/html 2014-09-05T08:52:58+01:00 ESMAILJAZ.mihanblog.com اسماعیل جاززاده پیشرفت شهر زهکلوت از سال 1389 تا 1393 http://ESMAILJAZ.mihanblog.com/post/1213 <img src="http://www.uplooder.net/img/image/100/26d08d5d098eec785d7bd0749aaf7d8a/عکس0825.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="346" hspace="0" vspace="0" width="530"><br><br>با وجود اینکه یک سال بیشتر از شهر شدن زهکلوت نمی گذرد اما تغییر رو در ظاهر شهر می تونیم حس کنیم و ببینیم ، و این یعنی مسئولین دارن تلاش خودشون رو می کنند.<br>اگه الان به اینترنت متصل شی و اسم زهکلوت رو در گوگل سرچ کنی لیستی از وبلاگ های که درباره زهکلوت می نویسن رو می تونی ببینی و اگه مطالبشون رو بخونی متوجه می شید که چقدر مردم زهکلوت نسبت به شهرشون حساس اند ، اما جای یه گله از بچه های هست که تو نوشتن مطالبشون زیاده روی می کنند .<br>وبلاگ نویس عزیز خودت خوب می دونی که فضای مجازی جایه که همه افراد از اون استفاده می کنند پس لازمه که رعایت کنی .<br><br><br>